top of page

Privacy Policy

 

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van FoodLove - Stefanie Baert, Moerkensheide 8, 9840 De Pinte, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.510.853, BTW BE 0666.510.853, hierna genoemd ‘FoodLove’. 

Deze privacy policy gaat uit van FoodLove in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.foodlove.be, alsook op de levering van producten en diensten. 

FoodLove zal uw persoonsgegevens, informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het algemeen, voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

FoodLove verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

FoodLove wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld; 

 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard. 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

FoodLove kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. FoodLove zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal FoodLove u contacteren en uw toestemming afwachten. 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 27 november 2020 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt FoodLove? 

FoodLove beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

FoodLove verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;

 • Geslacht; 

 • Telefoonnummer;

 • Adres;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Bankgegevens;

 • E-mailadres. 

Wanneer u op de www.foodlove.be website surft, kan eveneens uw IP-adres gevangen worden. 

In dit kadert verwijst FoodLove eveneens naar haar Cookie Policy. 

U kunt FoodLove uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), door het surfen op of via het contactformulier op de website www.foodlove.be, via bestelling op de FoodLove website, bij het aanmaken van een account op de FoodLove webshop, dan wel op andere wijze. 

Vergeet FoodLove niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor FoodLove relevant is. FoodLove streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden. 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat FoodLove de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

Waarvoor gebruikt FoodLove uw persoonsgegevens?

FoodLove gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de producten te verkopen en te leveren, om u de gevraagde diensten zoals de food fotografie workshops en e-courses te kunnen aanbieden, haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan FoodLove gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en FoodLove te kunnen uitvoeren. 

Wanneer u een account aanmaakt op te FoodLove webshop of u klant bent van FoodLove, kan uw e-mailadres, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van FoodLove. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief, zal uw toestemming voor de verwerking gevraagd worden. U kunt FoodLove op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

 

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van FoodLove, maar zo nodig zal uw toestemming worden gevraagd.

Daarnaast gebruikt FoodLove uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken of om te voldoen aan dwingende wettelijke bepalingen. FoodLove zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. 

Wanneer FoodLove uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

FoodLove doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft FoodLove doorgevoerd? 

FoodLove heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

FoodLove streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

FoodLove’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Met wie deelt FoodLove uw persoonsgegevens?

FoodLove deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die FoodLove bijstaan in de uitvoering van de verkopen en diensten. Te denken valt aan de verzenddiensten die uw product thuis gaan afleveren, externe accountant en IT-provider van FoodLove (bv. Shopify).

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en FoodLove maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? 

FoodLove kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen bv. de server van de www.foodlove.be website bevindt zich in de US. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal FoodLove de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. 

Hoe lang bewaart FoodLove uw persoonsgegevens?

FoodLove zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

Verder bewaart FoodLove de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. FoodLove zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. FoodLove houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen. 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

 

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. FoodLove stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie op voorlegging van een kopie van uw identiteitskaart. 

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing). 

3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. 

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. 

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privac policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar FoodLove haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met FoodLove via stefanie@foodlove.be. U kunt FoodLove ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres te Moerkensheide 8, 9840 De Pinte (België). FoodLove zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 30 dagen.

bottom of page