top of page

Algemene voorwaarden FoodLove – Stefanie Baert

 

Artikel 1. Ondernemingsgegevens 

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van: 

FoodLove - Stefanie Baert

Moerkensheide 8

9840 De Pinte

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.510.853

BTW BE 0666.510.853

Hierna genoemd ‘FoodLove

E-mailadres: stefanie@foodlove.be

Website: www.foodlove.be (hierna de “Website”)

Telefoonnummer: +32 (0)473 42 92 83

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten geleverd door FoodLove aan een klant (hierna de ‘Klant’). Overeenkomsten kunnen zowel in persoon, via e-mail, telefonisch, via de Website of enig welk ander kanaal tot stand komen. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. 

FoodLove biedt een diversiteit aan producten en diensten aan die allen te maken hebben met Stefanie’s voorliefde voor gezonde voeding. Van food fotografie tot receptontwikkeling tot verkoop van het boek ‘Ready, Set, Go!’, online e-courses, food tours etc. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang de soort Activiteit.

Ook het cliënteel van FoodLove is aldus divers. De ene aanbieding is meer ‘business to business’ gericht, de andere is meer gericht op particulieren of ‘business to consumer’. Onderhavige Voorwaarden kunnen een onderscheid maken naargelang de soort Klant.  

FoodLove zal deze Voorwaarden wel steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Afhankelijk van de bestelmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. 

De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen FoodLove en de Klant.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn of nog andere voorwaarden deel uitmaken van een offerte/specifiek aanbod, geldt in geval van discrepanties de volgende volgorde, waarbij 1/ primeert op 2/ en 3/ en 2/ primeert op 3/: 

1/ offerte voorwaarden;

2/ activiteit-specifieke voorwaarden; 

3/ onderhavige Voorwaarden.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen FoodLove en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

FoodLove behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 30 november 2020. 

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn de alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing.

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

 

Aanbiedingen

Het aanbod van FoodLove staat beschreven op de Website, op een website van derde partijen waarmee FoodLove een overeenkomst heeft, dan wel wordt een dienst op maat afgesproken met FoodLove. Het is mogelijk dat FoodLove in sommige situaties dit aanbod (mede) in een formele offerte giet waarbij deze Voorwaarden en desgevallend ook activiteit specifieke voorwaarden gevoegd worden en er integraal deel van uitmaken. 

Een aanbod van FoodLove is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij FoodLove. Een aanbod is desgevallend slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie het aanbod gericht is. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals wordt afgesproken, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van het uitsturen van het aanbod. FoodLove heeft vóór de aanvaarding van het aanbod door de Klant het recht om fouten in een aanbod recht te zetten of het aanbod in te trekken. Het aanbod is bij diensten op maat gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. 

Het aanbod omvat enkel de bestellingen erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de bestelling.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en FoodLove wordt gesloten op moment dat FoodLove de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail).

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door FoodLove. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Indien de Klant meerdere contactpersonen heeft, is FoodLove gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

FoodLove kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan FoodLove een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als FoodLove bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier gaat bestellen. FoodLove verwacht alsdan deze Klanten bv. gekochte boeken geenszins gaan doorverkopen. 

Artikel 4. Verkoop van producten

 

Algemeen

FoodLove streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke beschrijving en desgevallend een foto aan te bieden. De kleuren van de producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte of wanneer de foto’s door verschillende fotografen gemaakt zijn. Ook de afmetingen kunnen verschillen. 

FoodLove streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door FoodLove worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. FoodLove kan op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve FoodLove alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1. 

De overeenkomst kan enkel ontbonden worden ingevolge toepassing van de desbetreffende bepalingen in onderhavige Voorwaarden dan wel ingevolge dwingende wettelijke bepalingen. 

Beschikbaarheid

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door FoodLove. FoodLove kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. FoodLove behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten.

Op maat

FoodLove verkoopt ook gepersonaliseerde producten. 

Heden valt te denken aan een gesigneerde versie van het boek ‘Ready, Set, Go!’, al dan niet vergezeld van een specifieke tekst. 

Het is belangrijk dat u al uw wensen gaat communiceren bij de bestelling. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie.

Eigendomsvoorbehoud

In ieder geval behoudt FoodLove zich het eigendomsrecht voor op de verkochte producten tot wanneer zij volledig betaald zijn. 

 

Cadeaubonnen

Ook cadeaubonnen kunnen worden aangekocht bij FoodLove. FoodLove kan steeds de originele cadeaubon opvragen bij de gebruiker dus de cadeaubon dient (incl. de code) zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze code dient bij bestelling doorgegeven te worden. 

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt de gebruiker op de cadeaubonnen zelf/of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

 

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Indien FoodLove overgaat tot restitutie van (een deel van) de betaalde bedragen, zal het deel van de prijs dat middels een cadeaubon werd betaald, terugbetaald worden door uitgifte van een nieuwe cadeaubon.

Per bestelling kan de Klant een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen gebruiken.

Artikel 5. Levering van diensten 

 

Uitvoering

FoodLove probeert ervoor te zorgen dat de Klant een duidelijk beeld heeft van de diensten die zij aanbiedt. FoodLove behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan FoodLove op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Mocht de Klant bepaalde vragen hebben, kan deze FoodLove steeds bereiken.

In geval van interactieve diensten zoals food tours of workshops, behoudt FoodLove zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

FoodLove verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als zelfstandig dienstverlener is FoodLove volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. FoodLove zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

FoodLove behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshop/e-course/webinar of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn.

 

Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd verplaatst moet worden, zal de Klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Klant zullen worden medegedeeld. Verder kan ook de locatie van een workshop worden gewijzigd door FoodLove, mits de nieuwe locatie zich binnen de 5km van de oorspronkelijk vastgelegde locatie bevindt. FoodLove behoudt zich het recht voor een Klant de toegang tot de workshop te weigeren of zijn plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft. Noteer dat ziekte van de Klant of einddeelnemer niet als overmacht zal worden aanschouwd. Wel kan de Klant een andere persoon aan de diensten laten deelnemen, waarvan hij FoodLove zonder verwijl van op de hoogte dient te brengen. 

Tijdens de uitvoering van diensten kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke FoodLove kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de Klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

FoodLove kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-niet onderaannemer, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Deze derden werken niet in opdracht van FoodLove en FoodLove kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.

FoodLove kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de Klant nodig is. 

Eventueel overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen. 

Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan. 

Om een correcte en tijdige uitvoering van de bestelling te kunnen garanderen verwacht FoodLove van de Klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. FoodLove kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de Klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de Klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is FoodLove alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te schorten. 

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op in de lokalen van de Klant of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de klant voor een adequate ruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en desgevallend materialen, dit zonder dat hiervoor kosten aan FoodLove kunnen worden doorgerekend. 

Annulatieregeling

Indien de Klant na zijn aanvaarding de specifieke bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of dwingende wettelijke bepalingen. De Klant dient aldus het vooropgestelde honorarium alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die FoodLove reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie van een opdracht. 

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

FoodLove behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals: 

-  schending door de Klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of andere voorwaarden van FoodLove of in een andere overeenkomst tussen FoodLove en de Klant; 

-  ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant. 

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door FoodLove worden medegedeeld. 

De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De Klant zal FoodLove alsdan steeds het honorarium betalen dat zij normaal voor de bestelling ontvangen zou hebben, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die FoodLove reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel 6. Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, ten aanzien van Klanten-consumenten steeds inclusief BTW in geval van een aanbod aan een consument en exclusief BTW in geval van een aanbod aan andere ondernemingen en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Verzendkosten, eventuele reservatie- of administratiekosten of andere kosten worden apart vermeld alvorens u finaal de bestelling bevestigt. 

In geval van de verkoop van producten slaat de opgave van prijs uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen op de Website zijn evenwel louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De afbeeldingen en de productinformatie dient aldus steeds samen bekeken te worden. De prijs van de producten kan af en toe veranderen. De prijs die door de Klant moet betaald worden, is deze van het op het moment van de plaatsing van de bestelling. 

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden. 

Artikel 7. Betaling

 

Het is mogelijk dat FoodLove een voorschot vraagt. Zonder betaling van het gevraagde voorschot (indien van toepassing) gaat FoodLove in ieder geval niet aan de slag. 

Het voorschot en andere betalingen kunnen als volgt gebeuren: 

  • in contanten of via de Bancontact app; 

  • via overschrijving op de FoodLove bankrekening zoals onder artikel 1 hierboven vermeld;

  • via de webshop van de Website door middel van Bancontact, Visa, Mastercard, Paypal;

  • met een FoodLove cadeaubon. 

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan FoodLove niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Eventueel uitgestuurde facturen van FoodLove zijn betaalbaar binnen de dertig (30) na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien FoodLove geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant.

Bij een laattijdige betaling zullen nalatigheidsintresten aangerekend worden aan een interestvoet van 8% en kan FoodLove in ieder geval ook een forfaitaire schadevergoeding van 9%, met een minimum van vijftig (50) euro aanrekenen. 

Artikel 8. Levering van producten

Alle producten worden opgehaald of worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België. 

Bestellingen worden verstuurd met bpost. 

De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure. 

Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal FoodLove het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal FoodLove de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien FoodLove niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en FoodLove zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden. 

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. FoodLove is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden. 

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen. 

Tenzij de Klant-consument diens eigen koerierdienst gebruikt of het product zelf komt ophalen, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant-consument over op het moment dat hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  

Artikel 9. Herroepingsrecht

 

Wanneer de overeenkomst tussen FoodLove en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel FoodLove steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. 

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop: 

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of

  • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of

  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 

  • de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant FoodLove op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Moerkensheide 8, 9840 De Pinte of via e-mail stefanie@foodlove.be, waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. FoodLove zal de kosten hiervan meegeven indien de producten niet met gewone post kunnen worden teruggezonden. 

FoodLove zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop FoodLove wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. FoodLove verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. FoodLove zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door FoodLove aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FoodLove heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd met eventuele accessoires. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

FoodLove mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een gesigneerd boek etc.);

2° de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

3° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

4° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra FoodLove de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Indien FoodLove de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en desgevallend zullen de producten desgevallend op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden. 

Artikel 10. Klachten en Garantie

 

FoodLove doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending van producten, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten. Na ontvangst van de bestelling van producten dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de drie (3) kalenderdagen schriftelijk melden via stefanie@foodlove.be of via een aangetekend schrijven. Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

Ook in geval van klachten over diensten kunt u FoodLove steeds bereiken via stefanie@foodlove.be of via aangetekend schrijven. De klachten dienen binnen een termijn van zeven (7) na de levering van de dienst aan FoodLove worden overgemaakt. 

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. 

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens

 

De Klant geeft FoodLove de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant dient te aanvaarden alvorens FoodLove persoonsgegevens over te maken en die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden. 

De Klant-onderneming geeft aan FoodLove de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 12. Gebruik van cookies

 

De Website maakt gebruikvan cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, Powerpoints, brochures online webinars en e-courses of op eender welke andere drager, aan FoodLove, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, recepten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten.

FoodLove behoudt zich het recht voor de Klant ontwikkelde zaken te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina.

Artikel 14. Algemene bepalingen omtrent de Website

 

FoodLove behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan de Website aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen. Wanneer de Website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat FoodLove alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites. Daarenboven streeft FoodLove naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de Website. Toch kan het voorkomen dat de Website (technische) tekortkomingen bevat. FoodLove kan ook te allen tijde de toegang tot (delen van) de Website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Artikel 15. Bewijs

 

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16. Ondeelbaarheid

 

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van FoodLove doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en FoodLove, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 

De verbintenis is in hoofde van FoodLove is een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van FoodLove is in principe beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeringen van FoodLove wordt vergoed, met inbegrip van het eigen risico dat FoodLove desgevallend draagt.

Komen de aansprakelijkheidsverzekeringen van FoodLove niet tussen, dan is de aansprakelijkheid van FoodLove in ieder geval beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen. 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal FoodLove in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. FoodLove sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van FoodLove  in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Alle elementen die, buiten de wil van FoodLove, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor FoodLove de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte met doktersbewijs van Stefanie Baert, elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. FoodLove kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft FoodLove daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Artikel 18. Vertalingen

 

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van FoodLove primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 19. Overdraagbaarheid

 

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FoodLove of wanneer anders aangegeven door FoodLove zelf. 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met FoodLove gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar FoodLove haar vestigingsadres heeft, die exclusief bevoegd zijn. 

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst FoodLove naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 21. Contactopname

 

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van FoodLove heeft, kan de Klant FoodLove steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

FoodLove zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden. 

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: 

FoodLove - Stefanie Baert

Moerkensheide 8

9840 De Pinte

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0666.510.853

BTW BE 0666.510.853

E-mailadres: stefanie@foodlove.be

Website: www.foodlove.be (hierna de “Website”)

Telefoonnummer: +32 (0)473 42 92 83

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op ……………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………….

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page